Uproszczona forma ekstradycji, czyli europejski nakaz aresztowania

Od czasu, gdy ramach w Unii Europejskiej wprowadzono Strefę Schengen i zniesiono kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi porozumienia i nie ma konieczności posiadania paszportu, łatwiej jest nam podróżować. Zarówno w celach turystycznych, służbowych czy rodzinnych. Swobodne przemieszczanie się ludzi dotyczy nie tylko obywateli państw będących jego sygnatariuszami, ale wszystkich osób o dowolnym obywatelstwie, które przekraczają granice wewnętrzne na terenie objętym porozumieniem. Likwidacja granic a tym samym kontroli granicznej ma bardzo dużo zalet. Ale niestety również posiada minusy.

Europejski Nakaz Aresztowania w służbie prawa

Otwarcie granic ułatwiło życie nie tylko prawym obywatelom, ale także niestety przestępcom, którym teraz zdecydowanie łatwiej w razie konieczności uciec z kraju. Dlatego też bardzo dobrze, że państwa członkowskie Unii Europejskiej wprowadziły wiele lat temu europejski nakaz aresztowania (ENA), czyli uproszczoną formę ekstradycji pomiędzy państwami członkowskimi, który umożliwia aresztowanie osoby podejrzanej. Stosuje się go, gdy osoba została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności lub osoba poszukiwana jest za przestępstwo, za które orzeczono zastosowanie środka zapobiegawczego o wymiarze minimum czterech miesięcy. Europejski nakaz musi zawierać dane osoby, prawomocne orzeczenie, informacje dotyczące popełnionego przestępstwa, jaki organ sądowy wydał nakaz. ENA przekazuje się organowi sądowemu w miejscu przebywania poszukiwanego przestępcy. Każde państwo członkowskie posiada uprawnienia do stosowania środków przymusu koniecznych do zatrzymania i przekazania osoby, na którą nakaz został wydany.

kajdanki

Osoba zatrzymana europejskim nakazem aresztowania ma prawo zapoznać się z treścią nakazu i ma prawo do skorzystania z usług adwokata i tłumacza. Na przekazanie osoby zatrzymanej organ wykonawczy ma 60 dni i może w tym czasie przesłuchać osobę. Osoba zatrzymana ma prawo samodzielnie wyrazić zgodę na przekazanie do kraju, który wydał nakaz. Raz wydana zgoda nie może już być cofnięta. Państwo członkowskie może odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania, w przypadku, jeżeli w państwie wykonującym nakaz przestępstwo zostało objęte amnestią, ewentualnie wiek osoby, której dotyczy nakaz uniemożliwia bycie pociągniętym do odpowiedzialności w kraju, który wykonuje nakaz lub jest prawomocne orzeczenie w państwie trzecim dotyczące tych samych przestępstw. Zawsze odmowa wykonania musi być uzasadniona. Europejski nakaz może także zostać wydany w celu wykonania kary, względnie zastosowania środka zapobiegawczego, czyli pozbawienia wolności przez kraj, na którego terytorium przebywa poszukiwana osoba. Osoby przekazanej w wyniku wykonania nakazu nie wolno ścigać za czyny inne niż te, które stanowiły podstawę przekazania, ani również nie wolno wykonać orzeczonych wobec niej za te przestępstwa kar pozbawienia wolności lub innych środków, które polegają na pozbawieniu wolności. Osoby ukrywające się przed naszym wymiarem sprawiedliwości poza granicami kraju z pewnością są na celowniku specjalnej jednostki policyjnej zajmującej się poszukiwaniem osób, które uciekły za granicę.

Na stronie www.ena.lipinskiwalczak.pl znajdziecie więcej informacji.