Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku

Rozwody w Polsce to coraz częstszy temat. Nic w tym dziwnego, ponieważ szacuje się, że nawet jedna trzecia małżeństw kończy się rozwodem. Najczęściej orzeka się rozwody bez orzekania o winie, ale niektóre pary decydują się na rozwód z orzeczeniem o winie. Czym jest i w jakich sytuacjach warto wystąpić o taki rozwód? Jak wygląda rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku?

Co oznacza rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwody można podzielić na dwa typy:

  • rozwód bez orzekania o winie – tak zwany rozwód za porozumieniem stron, który oznacza zrzeczenie się praw roszczeniowych do drugiej osoby,
  • rozwód z orzekaniem o winie – kończy małżeństwo z winy jednego małżonka lub z winy obojga małżonków.

Orzekając rozwód, sąd ocenia rozkład pożycia małżeńskiego. Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego musi on być trwały i zupełny. Rozwód z orzeczeniem o winie można zasądzić, gdy sąd uzna, że winę za rozpad małżeństwa ponosi jedna osoba lub obie ze stron. Rozwody z orzekaniem o winie są trudniejsze i bardziej skomplikowane niż rozwody bez orzekania o winie, ponieważ zwykle jedna ze stron nie zgadza się na rozwód z jej winy. Jeśli polubowne zakończenie związku małżeńskiego jest niemożliwe, sprawa rozwodowa z orzekaniem o winie to jedyne rozwiązanie.

Podział majątku

Rozwód z orzeczeniem o winie – w jakich sytuacjach warto wystąpić o taki rozwód?

Sąd może orzec o winie małżonka z różnych powodów. Potrzebne są jednak do tego dowody, który wskazują, że rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił z czyjejś winy. Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego sąd orzeka zwykle w przypadku, kiedy wśród zawinionych działań lub zaniechań jedna ze stron wymienia:

  • alkoholizm,
  • zdradę małżeńską,
  • odmowę współżycia,
  • znęcanie się psychiczne,
  • agresję.

Za zawinione działania jednej ze stron uznaje się takie zachowania, które naruszają godność, przepisy i zasady współżycia społecznego. Mimo różnych przesłanek, dostępności i rosnącej popularności możliwości uzyskania rozwodu w Polsce, sąd nie zawsze może go udzielić.

Zgodnie z art. 56  §2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli udzielenie rozwodu naruszyłoby dobro małoletnich dzieci lub udzielenie rozwodu byłby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, sąd może nie orzec rozwodu.

Czy orzeczenie o winie ma wpływ na podział majątku?

Z zasady, przedmiotem sprawy rozwodowej jest ustalenie, czy podstawy do orzeczenia rozwodu pozwalają na orzeczenie o trwałym i zupełnym rozpadzie związku małżeńskiego. Orzeczenie o winie zmusza do dotknięcia sfery delikatnej, jaką jest powód rozwodu. Sprawy rozwodowe mogą jednak dotykać zgromadzonego majątku i jego podziału, ponieważ współwłasność majątkowa między małżonkami powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa.

Zniesienie współwłasności majątkowej może zostać orzeczone przez sąd w drodze zawarcia intercyzy lub w wyniku sądowej decyzji, która zwykle jest przedmiotem odrębnego postępowania, zwanego postępowaniem o podział majątku wspólnego. Zdarza się jednak, że jeśli podział majątku jest jasny, sąd wyraża zgodę na dokonanie podziału podczas sprawy rozwodowej. Co istotne, orzeczenie o winie nie ma wpływu na podział majątku.

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku to temat, który zastanawia i trapi wiele osób. Warto wiedzieć, że podziału majątku można dokonać nie tylko w trakcie rozwodu, ale także podczas trwania małżeństwa czy już po formalnym rozwiązaniu małżeństwa.