W jaki sposób złożyć pozew w imieniu dziecka?

Dzieci, tak jak i dorosłe osoby, mogą stać się ofiarami błędów lub zawinionych zaniechań lekarzy i być uprawnionymi do odszkodowania z tego tytułu.

Małoletni poniżej osiemnastego roku życia nie posiadają jednak zdolności do czynności procesowych i nie mogą samodzielnie dochodzić roszczeń od odpowiedzialnej za szkodę placówki medycznej. Pozew w ich imieniu muszą wystosować sprawujący władzę rodzicielską rodzice lub opiekunowie prawni.

Pozew w imieniu dziecka – o czym musisz pamiętać?

Choć to Ty będziesz podpisywać się na wszystkich dokumentach i wnioskach, pamiętaj, że to Twoje dziecko jest stroną inicjującą postępowanie cywilne. W procesie będziesz występować cały czas w jego imieniu, w swoim zaś tylko wtedy, gdy jako świadek złożysz stosowne zeznania w sprawie.

W związku z tym w pozwie musisz zawrzeć nie tylko swoje dane jako przedstawiciela ustawowego, ale przede wszystkim również adres, PESEL, imię i nazwisko Twojego dziecka. Zastosowanie mają wszystkie zasady wymienione w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego, co oznacza, że prócz danych adresowych i osobowych pozew musi zawierać:

  • Oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;
  • Oznaczenie informujące o tym, że jest to pozew;
  • Osnowę wniosku lub oświadczenia;
  • Wskazanie faktów, na których opierasz roszczenie odszkodowawcze swojego dziecka oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
  • Twój ręczny podpis jako przedstawiciela ustawowego lub podpis pełnomocnika;
  • Wymienienie załączników;
  • Oznaczenie wartości przedmiotu sporu, czyli wysokości żądanego odszkodowania;
  • Informację o tym, czy podjąłeś próbę mediacji z placówką medyczną, a jeśli nie, dlaczego taka próba nie mogła mieć miejsca.

W pozwie możesz zawrzeć o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda, wezwanie na rozprawę wskazanych świadków i biegłych lub polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu.

Z pewnością zdajesz sobie sprawę z tego, że w prawie cywilnym roszczenia odszkodowawcze co do zasady przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Inaczej wygląda to jednak w sprawach, w których odszkodowania dochodzi małoletni.

Przedawnienie roszczeń przysługujących dziecku nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od osiągnięcia przez nie pełnoletności. Dlatego, nawet jeśli do błędu medycznego doszło przed pięcioma laty, ale Twoje dziecko nie ukończyło jeszcze dwudziestego roku życia, nie rezygnujcie z dochodzenia swoich praw.

Czy na wniesienie pozwu konieczna jest zgoda sądu opiekuńczego?

Art. 101 §3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Broniące się przed roszczeniami placówki medyczne podnoszą często, że pozwy o odszkodowanie przekraczają zakres zwykłego zarządu (błędy medyczne mogą uprawniać do naprawdę wysokich odszkodowań i zadośćuczynień a dotyczące ich procesy wiążą się z dużymi kosztami).

Teoretycznie, jeżeli nie uzyskałeś zgody sądu opiekuńczego a pozwany szpital podniesie taki argument, sąd może odrzucić pozew, który złożyłeś w imieniu dziecka. W praktyce jednak orzecznictwo polskich sądów sprzyja rodzicom zabezpieczającym interesy swojego dziecka poprzez wytoczenie powództwa o należne mu odszkodowanie. Czynność ta nie polega przecież na zbyciu majątku dziecka, obciążeniu go prawami rzeczowymi ograniczonymi lub zmianie jego przeznaczenia, a to do takich sytuacji w szczególności odnosi się Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

kierowanie pozwu

Z kim konsultować sprawy dotyczące błędów medycznych?

Powództwa o odszkodowanie z tytułu błędu w sztuce lekarskiej są zazwyczaj skomplikowane i wyczerpujące emocjonalnie, dlatego warto korzystać z pomocy ekspertów. Doświadczony adwokat spraw medycznych zrozumiale wytłumaczy Ci wszystkie zawiłości proceduralne i profesjonalnie przeprowadzi przez cały proces.

Gdzie szukać dobrych specjalistów? W prawie medycznym specjalizuje się wrocławska Kancelaria Adwokacka Wegner Kostka, której zespół od lat zajmuje się reprezentacją zarówno pacjentów, jak i placówek leczniczych. Tak szeroka perspektywa pozwala na opracowanie skutecznej strategii dochodzenia roszczeń oraz wychwytywanie możliwości szybszego rozwiązaniu spory poprzez korzystne dla klientów kompromisy i ugody.