Ceny usług notarialnych zgodnie z rozporządzeniem z dnia 28 czerwca 2004r.

Notariusz jest osobą zaufania publicznego. Dokonuje czynności którym zaangażowane strony chcą lub muszą nadać formę aktu notarialnego lub inną, lecz wymagającą uczestnictwa notariusza. Zakres obowiązków i katalog wykonywanych czynności jest jednakowy w całym kraju, niezależnie od tego czy jest to Warszawa czy Gdańsk. Notariusze z każdego miasta podlegają zatem pod takie same przepisy.

                          Jakie usługi świadczy notariusz?

Czynności zawodowych notariusze dokonują w ramach prowadzonych kancelarii notarialnych. Zgodnie z regulacjami art. 79 ustawy Prawo o notariacie, notariusz sporządzać może kolejno: akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia i poświadczenia. Oprócz tego, notariusz doręcza również oświadczenia, spisuje protokoły, sporządza protesty weksli i czeków, a także przejmuje na przechowanie środki pieniężne, papiery wartościowe, istotne dokumenty i dane na informatycznych nośnikach danych. Sporządza również wypisy, odpisy i wyciągi, a także projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Ceny usług notarialnych zgodnie z rozporządzeniem z dnia 28 czerwca 2004 r.

Wysokość opłat pobieranych przez notariusza za wyżej wymienione czynności została określona przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku. Zawiera ono maksymalne stawki tak zwanej taksy notarialnej, które zależne są po pierwsze od wartości przedmiotu czynności notarialnej, a po drugie od rodzaju takiej czynności.

Notariusz liczący koszta dla klienta

I tak, jeśli wysokość opłaty zależna jest od wartości przedmiotu czynności notarialnej, to stawka maksymalna wynosi kolejno:

  • do 3000 zł – 100 zł
  • powyżej 3000 zł do 10000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
  • powyżej 10000 zł do 30000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10000 zł;
  • powyżej 30000 zł do 60000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30000 zł;
  • powyżej 60000 zł do 1000000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60000 zł;
  • powyżej 1000000 zł do 2000000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1000000 zł;
  • powyżej 2000000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2000000 zł, nie więcej jednak niż 10000 zł;

Jeśli natomiast maksymalna wartość taksy notarialnej zależna jest od rodzaju czynności, wygląda to kolejno w ten sposób: poświadczenie zgodności odpisu z oryginałem dokumentu, to koszt 6 zł za każdą stronę. Pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności kosztuje 30 zł, natomiast pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności już 100 zł. Sporządzenie testamentu i oświadczenia o przyjęciu lud odrzuceniu spadku 50 zł, a sporządzenie protokołu dziedziczenia 100 zł. 150 zł kosztuje sporządzenie testamentu zawierającego zapis zwykły, a 300 sporządzenie choćby protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej. Koszt 750 zł to z kolei sporządzenie u notariusza protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni.

Czym kierować się przy wyborze notariusza?

Jak widać, ceny faktycznie różnią się w zależności od tego jaka jest wartość i rodzaj wykonywanej czynności. Niezmiennym pozostaje jednak cennik wszystkich polskich notariuszy. U każdego z nich za wyżej wymienione czynności zapłacimy bowiem tyle samo.

Podpis notariusza pod pismem

To, że ceny w każdej kancelarii wyglądają tak samo, nie oznacza jednak, że nie powinniśmy zastanowić się z usług której zamierzamy skorzystać. Bowiem wszelkie błędy w zakresie źle spisanego aktu notarialnego mogą nas w przyszłości dużo kosztować. Podobnie, jak poświadczają to Zuzanna Wojtaszek-Bałazińska i Kinga Bednarz z Katowic prowadzące własną kancelarię notarialną, każdy notariusz powinien działać w sposób rzetelny i profesjonalny, w oparciu o najwyższe standardy zawodowe.